Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM 

W KONSTANTYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza organizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętych programów wychowania przedszkolnego dostosowanych do nowej podstawy programowej.

Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 16.00. 

Godziny

Rodzaj zajęć

 7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.

8.00 – 8.30

Swobodne zabawy w sali, indywidualne lub w grupach, korzystanie z gier i układanek stolikowych, zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, indywidualna praca z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prace porządkowe w sali, ćwiczenia poranne.

8.30 – 9.00

 

Przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego
i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 9.30

Zajęcia kierowane prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki
dla poszczególnych grup.

9. 30-10.00

Zajęcia na powietrzu: ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania
się dzieci, wzajemnej pomocy - nauka kolejności zakładania poszczególnych elementów odzieży.

10.00 – 11.30

Zabawy na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa, przestrzegania ustalonych zasad i norm panujących w grupie. W zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające aktywność ruchową dzieci, sprzyjające integracji dzieci w grupie.

11.30 – 12.00

 

Przygotowanie dzieci do obiadu: wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

Obiad: kształtowanie prawidłowego posługiwaniem się sztućcami, zwrócenie uwagi
na sposób spożywania pokarmów oraz zachęcanie do próbowania różnych potraw, dbanie
o utrzymanie czystości na stolikach.

12.30 – 13.00

Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek relaksacyjnych, zabawy według inicjatywy dzieci,
zabawy w kącikach tematycznych.

13.00-13.30

Zajęcia religii

13.00 – 16.00

Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu, indywidualne lub w grupach korzystanie z gier i układanek stolikowych, zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, praca z zespołem dzieci lub indywidualna
o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne, zabawy w/g inicjatyw dzieci, w kącikach tematycznych, prace porządkowe.

14.15-14.30

Przygotowanie do podwieczorku - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.