Koncepcja pracy Przedszkola

 

 KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Samorządowego

w Konstantynowie

Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 3. Statutu Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie;

  

O NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Główną siedzibą Przedszkola jest wolno stojący budynek przy ulicy Stanisława Platera 7 w Konstantynowie. Przedszkole posiada dwie lokalizacje.

W budynku przy ulicy Stanisława Platera 7, głównej siedzibie, mieszczą się 3 oddziały dzieci 3-5 letnich. W budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Nowej 2 mieszczą 3 oddziały dzieci 5-6 letnich.

Do przedszkola uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Konstantynów jak i gmin ościennych.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, która na bieżąco doskonali swe umiejętności.

Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie w zakresie prowadzonych zajęć.

W głównej siedzibie przedszkola są trzy sale dziennego pobytu dzieci wraz z przylegającymi do nich szatniami oraz łazienkami.

Atutem jest okazały ogród przedszkolny, wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych. Przedszkole posiada własne zaplecze. Obiekt przygotowany jest do przyjęcia 68 wychowanków.

 Przy ulicy Nowej 2 są również odpowiednio wyposażone trzy sale dziennego pobytu dzieci, pokój nauczycieli wraz z miejscem do zajęć z pedagogiem, sanitariaty oraz duży korytarz z wydzielonym miejscem na szatnię.

Na terenie szkoły znajduje się sala zabaw, boisko oraz hala sportowa będące w dyspozycji szkoły które są miejscem gdzie również przedszkolaki mogą spędzać czas przeznaczony na rozwój aktywności ruchowej.

Ta część przedszkola przygotowana jest na przyjęcie 58 wychowanków.

Nasze Przedszkole jest bezpieczne, funkcjonalne, otwarte na otaczające środowisko, znające i realizujące potrzeby dzieci i rodziców, cieszące się uznaniem w środowisku.

Dbamy o potrzeby nie tylko dzieci ale również Rodziców – partnerów naszego przedszkola, którzy czynnie uczestniczą w jego życiu. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie związane z potrzebami dzieci.

Organizujemy imprezy, które pozwalają nam wspólnie i przyjemnie spędzić czas a tym samym kształtować właściwe postawy wychowanków.

Współpracujemy ze  środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ludzi różnych zawodów - specjalności.

Organizujemy zajęcia dodatkowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, konkursy, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dzięki skutecznej promocji nasze Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.

Odpowiednio wyposażona baza lokalowa, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełniają działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.

Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

  

WIZJA PRZEDSZKOLA 

Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie jest placówką przyjazną dziecku, rodzicom i środowisku, nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka.

Chcemy by nasze przedszkole było miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata, by dziecko nauczyło się tu samodzielności, radzenia z trudnościami, poznało zasady zachowania 

w różnych sytuacjach, odnosiło sukcesy na miarę swych możliwości a w konsekwencji osiągnęło gotowość szkolną a w przyszłości odnosiło sukcesy w szkole.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by w naszym Przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do jego wszechstronnego, harmonijnego rozwoju.

Nauczymy samodzielności i otwartości na nowe doświadczenia. Nasze Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:

1)      prowadzenie zajęć w języku polskim,

2)      wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu oraz treści związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci;

3)      nauczanie religii.

            Chcemy by dziecko w naszym przedszkolu poznało radość płynącą z zabawy nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający
go świat. W efekcie osiągnęło dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

  

CELE OGÓLNE PRZEDSZKOLA

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy.

1)      Przedszkole wspiera całościowy rozwój dziecka, pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

2)      Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

3)      Przedszkole umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

4)      Przedszkole współdziała z rodziną dziecka wspierając w wychowaniu i współpracując
w zakresie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Organizacja procesu kształcenia i wychowania zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego;
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;
 3. Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
 4. Budowanie systemu wartości. Kształtowanie postaw.
 5. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez ścisłą współpracę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli;
 7. Promowanie działalności przedszkola w środowisku;
 8. Udoskonalanie bazy przedszkola;

Oferujemy dzieciom:

 1. Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia;
 2. Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć wyposażone pomoce dydaktyczne;
 3. Nowoczesny i bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw
 4. Dysponujemy dość obszerną literaturą dla dzieci;
 5. Możliwość udziału w zajęciach dodatkowych:

1)      zajęciach czytelniczych

2)      zajęciach plastycznych

3)      zajęciach teatralnych

4)      zajęciach  muzyczno - ruchowych

5)      różnego typu wycieczkach.

Organizując proces dydaktyczno – wychowawczy preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy różnego typu koncepcji pedagogicznych;

Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci. Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając
ich możliwości, zainteresowania i potrzeby, dzięki temu dajemy każdemu dziecku możliwość osiągnięcia sukcesu. Stwarzamy warunki do rozwijania u dzieci zainteresowań.

W celu efektywniejszego osiągania zamierzonych celów Przedszkole współpracuje
z różnymi instytucjami i organizacjami m.in.:

1)      Gminnym Centrum Kultury– udział dzieci w konkursach, spotkaniach, wystawach.

2)      Biblioteką – nawiązanie stałej współpracy, udział w konkursach recytatorskich, spotkaniach autorskich, wspólne głośne czytanie.

3)      Szkołą Podstawową - zwiedzanie szkoły, spotkania dzieci 5-6 letnich z przyszłym wychowawcą, zapraszanie dyrektora szkoły na spotkania z rodzicami dzieci 6 letnich, udział dzieci w lekcjach „otwartych”, spotkania podczas różnych uroczystości
np.: konkursy, jasełka, teatrzyki.

4)      Współpraca z organami nadrzędnymi –Urząd Gminy, Kuratorium Oświaty, Starostwo Powiatowe  - udział w uroczystościach organizowanych na terenie gminy, organizowanie narad dyrektorów przedszkoli, udział w konkursach.

5)      Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, Ośrodkiem zdrowia – akcje i programy prozdrowotne, edukacyjne, konkursy.

6)      Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - zajęcia otwarte dla nauczycieli, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspólne organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców, prowadzenie badań przesiewowych.

7)      Ośrodkami Doskonalenia nauczycieli – udział w warsztatach, kursach doskonalących
i Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

8)      Parkiem Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu” – Oddział zamiejscowy w Janowie Podlaskim– wycieczki do lasu, spotkania z leśnikiem, organizowanie pogadanek o treści ekologicznej, udział dzieci w konkursach plastycznych.

9)      Policją, działem prewencji – pokazy dla dzieci, pogadanki, zajęcia edukacyjne na temat zasad prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym.

10)   Strażą Pożarną – udział w corocznej próbnej ewakuacji,  pokazy dla dzieci, pogadanki
na temat zagrożeń pożarowych.

11)   Wyższymi uczelniami – stworzenie możliwości studentom pedagogiki odbywania praktyk.

12)   Z innymi szkołami i przedszkolami - wymiana doświadczeń, zadań, konkursy, wspólne imprezy.

13)   Z zakładami pracy, bankami, prywatnymi przedsiębiorstwami, itp.- pozyskiwanie środków na upominki dla dzieci.

 

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2016 – 2019 

 1. Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem sfery społeczno – moralnej.
 2. Dbanie o właściwe wyposażenie sal dziennego pobytu dzieci.
 3. Pozyskiwanie środków na zakup nowych pomocy do zajęć.
 4. Pobudzanie, rozwijanie zdolności dziecka poprzez stosowanie innowacyjnych metod wyzwalających jego aktywność twórczą wychowanków.
 5. Rozszerzanie oferty edukacyjnej poprzez organizację zajęć dodatkowych.
 6. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym. Współpraca
  z instytucjami , zakładami pracy funkcjonującymi w najbliższym otoczeniu.
 7. Podkreślanie wagi kultywowania tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych.
 8. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

KIERUNEK PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2016-2019

 

Rok szkolny   2016/2017  Jestem Polakiem. Mieszkam w Europie. Jestem częścią świata.

Rok szkolny   2017/2018  Poznawanie ludzi rożnych zawodów.Kształtowanie właściwych 

                                           postaw wobec otaczającego środowiska. 

Rok szkolny   2018/2019  Jestem Przyjacielem przyrody.

 

 L.p.

Działania

 Efekty działań

 

 

1

Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy.

 

 

 

2

 

 

 

 

Wzbogacenie oferty zajęć. Umożliwienie wychowankom rozwijania zainteresowań poprzez wspieranie uzdolnień, umożliwienie dzieciom korzystania z oferty kół zainteresowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia plastyczne

 

 

 

Dzieci rozwijają zdolności plastyczne poprzez poznawanie różnorodnych technik plastycznych obcowanie ze sztuką udział w wystawach, konkursach

plastycznych, wycieczkach.

 

 

 

Zajęcia taneczno-teatralne

 

Dzieci rozwijają zdolności aktorskie. Poznają tatr jako narzędzie komunikacji z otaczającym światem.

Rozwijają mowę operują bogatym słownictwem
i rozwiniętymi formami wypowiedzi. Ponadto rozwijają zdolności taneczne oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach przedszkolnych

 

 

Zajęcia

ruchowo - korekcyjne

 

Celem zajęć jest zapobieganie i wyrównywanie zaburzeń
w rozwoju motorycznym, wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju.

 

 

Zajęcia czytelnicze

 

Dzieci rozwijają zainteresowania książką, pobudzają wyobraźnię, lepiej radzą sobie w rozwiązywaniu problemów. Potrafią wyrażać emocje.

 

 

3

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki

 

Dzieci uczą się podejmowania świadomych wyborów, kształtują prozdrowotną postawę wobec zjawiska palenia tytoniu. Poznają zasady zdrowego trybu życia, przestrzegania bezpieczeństwa.

 

4

Stała współpraca z instytucjami wspierającymi pracę nauczycieli, m.in.:

 • Biblioteką
 • GCK,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Parkiem Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu” – Oddział zamiejscowy w Janowie Podlaskim

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Udział w ogólnopolskich akcjach, konkursach-

 • ,,Cała Polska czyta dzieciom”,
 • ,,Sprzątania Świata”,
 • „Dzień Ziemi”
 • „Zachowaj trzeźwy umysł”
 • „Czyste powietrze wokół nas”

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Kultywowanie tradycji

regionalnych i narodowych

 

 

Dzieci uczestniczą w uroczystościach i imprezach lokalnych. Przedszkole nawiązuje współpracę
z instytucjami.

 

 

7

 

Stosowanie nowatorskich metod w pracy z dziećmi.

 

 

 

 

8

 

Organizowanie spotkań adaptacyjnych dla nowo przyjętych najmłodszych dzieci.

 

 

9

 

Modyfikowanie oferty edukacyjnej, wzbogacanie w sposób umożliwiający rozwój zainteresowań wychowanków.

 

 

10

Wzajemna współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych w wyniku wspólnych ustaleń.

 

 

11

 

Gromadzenie pomocy dydaktycznych, zabawek . 

 

 

 

 

12

 

Prowadzenie gazetki ściennej – Z życia Przedszkola 

 

 

 

 

13

 Umieszczanie informacji o przedszkolu na stronie internetowej. 

 

 

14

Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych

o charakterze otwartym. 

 

 

15

 

Udział w imprezach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: przeglądy, konkursy

 

 

           

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

 

Wychowanek naszego przedszkola jest:

 • Przygotowany i zmotywowany do nauki w szkole odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami – dojrzały emocjonalnie i społecznie;
 • Aktywny, dociekliwy i ambitny, zadaje pytania, chcąc zaspokoić swą ciekawość ;
 • Potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej – szanuje swoją i cudzą własność, nie kłamie, nie używa brzydkich słów;
 • Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone – przestrzega norm i zasad społecznych, zna konsekwencje niewłaściwych zachowań;
 • Posiada poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawę patriotyzmu, wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa;
 • Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną;
 • Jest otwarty, komunikatywny i samodzielny;
 • Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i życiu dorosłym.

 

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Szczegółowe cele i zadania  pracy przedszkola zawarte są w planach i programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne placówki.

Koncepcja jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

 

 

Zatwierdzono

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/2017/2018 z dnia 15.09.2017r.