ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

.

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

PROJEKT Regulaminu

 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

  Przedszkola Samorządowego

 

w Konstantynowie

 

 

 

§ 1

 

Podstawa prawna

 

 

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie:

 

1)      Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.);

 

2)      Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 poz. 1881 ze zm.);

 

3)      Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 200).

 

4)      Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108 ze zm.)

 

5)      Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967.);

 

 

 

§ 2

 

Postanowienia ogólne 

 

 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Samorządowego
  w Konstantynowie, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania
  ze świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele
  i rodzaje działalności socjalnej.
 2. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.
 3. Administratorem Funduszu jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Do zadań Administratora należy:

 

1)      wydawanie i przyjmowanie wniosków o pomoc z Funduszu;

 

2)      weryfikowanie otrzymanych wniosków i proponowanie wysokości świadczeń;

 

3)      wydawanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń
z Funduszu w uzgodnieniu z przedstawicielem organizacji związkowych;

 

4)      tworzenie list osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w danym roku;

 

5)      gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej Funduszu;

 

6)      tworzenie planu dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy;

 

7)      przyjmowanie oświadczeń o dochodach.

 

 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku
  do przeciętnej liczby zatrudnionych w wysokości:

 

1)      dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów – zgodnie z art. 53 ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela;

 

2)      dla osób nie będących nauczycielami – zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 4 marca 1994r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

 1. Środki Funduszu mogą być zwiększone o:

 

1)      odsetki od środków Funduszu;

 

2)      wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe;

 

3)      darowizny.

 

 1. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą
  na rok następny.
 2. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
 3. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi plan dochodów
  i wydatków (Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS) określający podział tych środków
  na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych
  do korzystania z Funduszu ustalany corocznie w porozumieniu z przedstawicielem organizacji związkowej w terminie do 31 marca danego roku. 

 

§ 3

 

Uprawnienia do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

 1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:

 

1)      wszyscy pracownicy przedszkola zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy;

 

2)      emeryci i renciści – osoby, których zatrudnienie w Przedszkolu Samorządowym
w Konstantynowie ustało w związku z ich przejściem na emeryturę lub rentę;

 

3)      członkowie rodzin osób o których mowa w pkt1 i 2.

 

 1. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty, dzieci własne oraz przysposobione w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się – do czasu ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
 2. Do korzystania ze świadczeń Funduszu nie są uprawnieni:

 

1)      pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych,

 

2)      emeryci i renciści, których przejście na emeryturę nastąpiło w innej placówce
niż Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie. 

 

§ 4

 

Przeznaczenie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

 1. Środki z Funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
 2. Rodzaje świadczeń finansowanych lub dofinansowywanych ze środków Funduszu
  oraz określenie częstotliwości wnioskowania przez osobę uprawnioną:

 

1)      świadczenia urlopowe dla nauczycieli – raz w roku;

 

2)      wypoczynek organizowany we własnym zakresie tzw.„wczasy pod gruszą” – raz w roku;

 

3)      dopłaty do wypoczynku w formie zorganizowanej na terenie kraju jak i poza jego granicami, a także finansowanie wycieczek organizowanych przez zakład pracy dla osób uprawnionych
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 – raz w roku;

 

4)      dopłaty do wycieczek oraz innych form wypoczynku letniego lub zimowego dzieci
i młodzieży tak na terenie kraju  jak i poza jego granicami – raz w roku;

 

5)      działalność sportowo-rekreacyjna obejmująca dofinansowanie do zakupu karnetów
na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne  - dla osób uprawnionych raz w roku;

 

6)      finansowanie działań kulturalno-oświatowych, spotkań integracyjnych organizowanych przez zakład pracy dla osób uprawnionych o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2
- w zależności od potrzeb;

 

7)      zapomogi losowe w przypadku

 

a) długotrwałej choroby,

 

b) indywidualnego zdarzenia losowego

 

- raz w roku;

 

8)      pomoc materialna – rzeczowa lub finansowa – dla osób uprawnionych raz w roku;

 

9)      zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe tzw. pożyczka mieszkaniowa dla osób uprawnionych o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 – w zależności od potrzeb. 

 

§ 5

 

Zasady przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

 1. Pomoc przyznawana z Funduszu zależy m.in. od wysokości posiadanych środków Funduszu.
 2. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan dochodów i wydatków.
 3. Przyznanie świadczeń z Funduszu osobom uprawnionym zależy od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
 4. Uprawnieni do korzystania z Funduszu są zobowiązani do złożenia oświadczenia
  o dochodach w terminie do 31 marca danego roku (Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS).
 5. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej ubiegającej się o świadczenia finansowane z Funduszu, jest dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie, który zawiera pełną wysokość dochodów wszystkich członków danej rodziny pochodzących ze wszystkich źródeł ich otrzymywania. Dochody rodzin utrzymujących się zarówno z gospodarstwa rolnego jak i działalności pozarolniczej sumuje się. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego podaje obwieszczenie prezesa GUS, publikowane w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" do 23 września każdego roku (za rok poprzedni).
 6. Osoba korzystająca ze świadczeń Funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne
  z prawdą, świadomie i celowo wprowadziła pracodawcę w błąd, traci prawo
  do korzystania ze środków Funduszu w danym roku.
 7. Osoby nowo zatrudnione mogą składać oświadczenie o dochodach w ciągu miesiąca
  od daty zatrudnienia.
 8. Pracownik ubiegający się o pełnopłatne świadczenie nie ma obowiązku składania oświadczenia o dochodach.
 9. Świadczenia udzielane w terminie do końca marca danego roku kalendarzowego przyznawane są w oparciu o informację o dochodach złożoną przez osoby uprawnione
  w roku poprzednim.
 10. W oparciu o złożone oświadczenia o przeciętnych miesięcznych dochodach brutto
  na osobę, uprawnieni do korzystania z poszczególnych świadczeń w ramach Funduszu  kwalifikowani są do jednej z grup dochodowych (Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS).
 11. Świadczenia poza świadczeniem urlopowym dla nauczycieli przyznawane są na wniosek pracownika indywidualnie lub poprzez wpisanie się na listę osób wnioskujących
  o sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w spotkaniu integracyjnym, kulturalno – oświatowym lub wyjeździe organizowanym przez zakład pracy.(Załącznik Nr 4 oraz Załącznik Nr 5  do Regulaminu ZFŚS).
 12. Pracownicy, emeryci i renciści Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie uprawnieni do korzystania ze świadczeń na dzieci uczące się powyżej 18. roku życia,
  do momentu ukończenia nauki, ale nie później niż do ukończenia przez nie 25. roku życia zobowiązani są do dołączenia do wniosku o którym mowa w ust.13 zaświadczenia potwierdzającego uczęszczanie dziecka pełnoletniego do szkoły.

 

 1. Zasady ubiegania się o poszczególne świadczenia socjalne w tym harmonogram składania wniosków oraz rodzaj dokumentów jakie ewentualnie należy dołączyć do wniosku:

 

1)       świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłacane jest raz w roku w terminie do 31 sierpnia danego roku z pominięciem kryteriów socjalnych, wyłącznie na podstawie wymiaru czasu pracy i okresu obowiązywania stosunku pracy;

 

2)      wypoczynek organizowany we własnym zakresie tzw.„wczasy pod gruszą” wypłacany jest osobom uprawnionym po wykorzystaniu 14 dni urlopu – wnioski przyjmowane są
w terminie do 31 sierpnia danego roku;

 

3)      dopłaty do wypoczynku w formie zorganizowanej na terenie kraju jak i poza jego granicami dla osób uprawnionych o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 a także finansowanie wycieczek organizowanych przez zakład pracy w których mogą brać udział  osoby uprawnione w równym stopniu bez względu na ich sytuację materialną. Koszty obejmować mogą zakup biletów wstępu do rożnego typu instytucji kulturalno - oświatowych, wynajem lokalu, poczęstunek/wyżywienie, środek transportu  itp. – bezterminowo, dołączając fakturę/y, rachunek/i potwierdzające poniesione koszty udziału osób uprawnionych w tego typu formie wypoczynku;

 

4)      dopłaty do wycieczek oraz innych form wypoczynku letniego lub zimowego dzieci
i młodzieży tak na terenie kraju  jak i poza jego granicami – do 31 sierpnia, dołączając fakturę/y, rachunek/i lub zaświadczenie potwierdzające poniesione koszty udziału osób uprawnionych w tego typu formie wypoczynku;

 

5)      działalność sportowo-rekreacyjna obejmująca dofinansowanie do zakupu karnetów
na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne – do 10 listopada, dołączając fakturę/y, rachunek/i potwierdzające poniesione koszty udziału osób uprawnionych;

 

6)      finansowanie działań kulturalno-oświatowych, spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych organizowanych przez zakład pracy. Z tego typu świadczeń mogą korzystać wszystkie osoby uprawnione w równym stopniu bez względu na ich sytuację materialną. Koszty obejmować mogą zakup różnego typu biletów m.in. do kina, na koncert, wynajem lokalu, poczęstunek, środek transportu  itp. – bezterminowo, dołączając fakturę/y, rachunek/i potwierdzające poniesione koszty udziału osób uprawnionych;

 

7)      zapomogi losowe w przypadku:

 

a) długotrwałej choroby – do 10 listopada, dołączając zaświadczenie lekarskie potwierdzające  długotrwałe   leczenie,  faktury   lub  rachunki    potwierdzające  poniesione   koszty, które wpłynęły na pogłębienie trudnej sytuacji życiowej;

 

b) indywidualnego zdarzenia losowego – bezterminowo, dołączając umotywowany wniosek;

 

 

 

8)      pomoc materialna/rzeczowa lub finansowa dla wszystkich osób uprawnionych z tytułu wzmożonych wydatków – wnioski przyjmowane są do 10 listopada danego roku;

 

9)       pożyczki mieszkaniowe – wnioski przyjmowane są do 10 marca danego roku.

 

 1.  Wniosek o zorganizowanie wycieczki, imprezy kulturalno-oświatowej, spotkania integracyjnego może zgłosić grupa 3-4 osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Zapisanie się na listę chętnych do udziału w tego typu działaniach powoduje uwzględnienie osoby przy rozliczaniu kosztów.
 2. Ogłoszenie o organizowanej przez zakład pracy imprezie kulturalno – oświatowej, spotkaniu, czy wycieczce umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w tego typu działaniach, nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.
 3. Świadczenia socjalne finansowane lub dofinansowane  ze środków Funduszu mają charakter uznaniowy (nie mają charakteru roszczeniowego) i mogą być realizowane tylko do wysokości zgromadzonych środków Funduszu. Pracodawca nie ma obowiązku przyznania ich każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu.
 4. W zależności od ilości posiadanych środków oraz liczby wniosków składanych
  na poszczególne rodzaje działalności socjalnej, w planie finansowym na dany rok zostaną określone kwoty dofinansowania poszczególnych rodzajów świadczeń.
 5. W zależności od potrzeb dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności socjalnej.

 

§ 6

 

Zasady i warunki przyznawania pożyczek mieszkaniowych

 

 

 

 1. Pomoc na cele mieszkaniowe jest przyznana w formie pożyczki (pomocy zwrotnej).
 2. Środki Funduszu w ramach pożyczek mieszkaniowych przeznaczone są na:

 

1)      budowę lub zakup własnego mieszkania lub domu;

 

2)      remont lub modernizację mieszkania lub domu;

 

3)      inne cele z zakresu potrzeb mieszkaniowych.

 

 1. Prawo do pożyczki mieszkaniowej posiadają :

 

1)      wszyscy pracownicy przedszkola zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy;

 

2)      emeryci i renciści – osoby, których zatrudnienie w Przedszkolu Samorządowym
w Konstantynowie ustało w związku z ich przejściem na emeryturę lub rentę;

 

3)      pracownicy zatrudnieni na czas określony – jeżeli okres umowy pozwala na spłatę zaciągniętej pożyczki.

 

 

 

 

 

 1. Podstawą uzyskania pożyczki jest złożenie podania o przyznanie pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe (Załącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS).
 2. Pożyczka może być udzielona po spłaceniu wcześniej zaciągniętej pożyczki.
 3. Wysokość pożyczki uzależniona jest od zasobów finansowych Funduszu w danym roku.
 4. O kolejności przyznania pożyczki wnioskującym osobom uprawnionym decyduje:

 

1)      termin ostatnio zaciągniętej pożyczki w ramach Funduszu ( w pierwszej kolejności rozpatrywany jest wniosek osoby, która wykazuje się wcześniejszym terminem zaciągnięcia pożyczki);

 

2)      sytuacja materialna osoby wnioskującej.

 

 1. Pożyczki udzielane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą
  a Administratorem Funduszu (Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZFŚS).
 2. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 1% .
 3. Czas spłaty pożyczki ustala się na okres maksymalnie do 2 lat. Spłata pożyczki powinna rozpocząć się nie później niż 2 miesiące od daty jej otrzymania.
 4. W razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy spłata pożyczki następuje na warunkach ustalonych w umowie.
 5. W przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z winy pracownika pożyczkobiorca jest zobowiązany do natychmiastowej (tj do ostatniego dnia pozostawania
  w stosunku pracy) spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z oprocentowaniem o ile pracodawca nie określi inaczej.
 6. Udzielenie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób zatrudnionych na stałe w Przedszkolu, którzy są współodpowiedzialni za spłatę podjętej przez pożyczkobiorcę pożyczki .
 7. W uzasadnionych przypadkach osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej Administrator na poparty motywacją wniosek zainteresowanego może umorzyć spłatę  pożyczki w części lub w całości.
 8. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli. Spłaceniu przez poręczycieli nie podlega jedynie kwota niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.
 9. Podjęte pożyczki przed wejściem w życie nowych zasad podlegają spłacie
  na dotychczasowych zasadach.
 10. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń
  z Funduszu leży po stronie Administratora.

 

 

 

§ 7

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

 1. Środkami Funduszu administruje Dyrektor   Przedszkola Samorządowego
  w Konstantynowie.
 2. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej do korzystania
  z Funduszu.
 3. Dyrektor Przedszkola korzysta ze środków Funduszu na zasadach ogólnych. Decyzje
  w sprawie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymywanych przez dyrektora podpisuje dyrektor lub Inspektor ds. księgowości budżetowej oświaty.
 4. Regulamin uzgodniono z zakładową organizacją związkową.
 5. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie obowiązujący od 27.02.2014r.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..                            ……………………………………………

 

       ( Związki zawodowe )                                                                ( Dyrektor )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Wzór Rocznego planu przychodów i wydatków działalności socjalnej Przedszkola;
 2. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej
  się o świadczenie socjalne;
 3. tabele progów dochodowych i maksymalnych dopłat do różnego typu świadczeń;
 4. Wzór wniosku o przyznanie pomocy socjalnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 5. Wzór wniosku o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 6. Wzór podania o przyznanie pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe.
 7. Wzór umowy  w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS

 

 

 

Roczny Plan Przychodów i Wydatków Działalności Socjalnej

 

Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie na rok …..……

 

 

 

Lp.

Źródło przychodu

Kwota

Uwagi

1.

Środki niewykorzystane w …………… roku;

 

 

2.

Odpis na zakładowy ZFŚS

- nauczycieli

- pracowników obsługi;

 

 

3.

    Odpis na zakładowy ZFŚS emerytów i rencistów

 - - nauczycieli

O - pracowników obsługi;

 

 

4.

O  Spłaty pożyczek z funduszu mieszkaniowego wraz
z oprocentowaniem

 

 

   Razem:

      

 

 

 

 

2. Zestawienie wydatków

 

 Środki finansowe w zależności od potrzeb mogą być przesuwane z pomiędzy poszczególnymi formami działalności

 

Lp.

Rodzaj świadczenia

 Kwota

Uwagi

proponowany podział środków

 

 1.  

 Świadczenia urlopowe dla nauczycieli;

 

33%

 1.  

Wczasy turystyczne organizowane we własnym zakresie;

 

10%

 1.  

Wypoczynek w formie zorganizowanej: wczasy oraz krajowe i zagraniczne wycieczki
dla pracowników i emerytów

 

5%

 1.  

Dopłaty do wypoczynku letniego lub zimowego dzieci i młodzieży tak na terenie kraju
i poza jego granicami – wycieczki, kolonie, obozy

 

8%

 1.  

Działalność sportowo-rekreacyjna

 

 

2%

 1.  

Finansowanie lub dofinansowanie działań kulturalno-oświatowych, spotkań integracyjnych organizowanych przez zakład pracy;

 

5%

 1.  

Zapomogi losowe;

 

2%

 1.  

Pomoc socjalna w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego

 

25%

 1.  

Pożyczki  na cele mieszkaniowe,

 

10%

                                                                       Razem:

 

 

                                                                       Rezerwa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..                            ……………………………………………

 

       ( Związki zawodowe )                                                                ( Dyrektor )

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS

 

 

 

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(imię i nazwisko i adres osoby uprawnionej)

 

Konstantynów, ...............................................

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Oświadczam, że dochód brutto za rok ………….... w mojej rodzinie,  który zawiera pełną wysokość dochodów wszystkich członków rodziny pochodzących ze wszystkich źródeł
ich otrzymywania, wynosi miesięcznie ........................... zł/ osobę

 

 

 

Osoby uprawnione:

 

 

 

 1. Dzieci:

 

…………………………..……………………………………………..………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                   

 

                                     (imię i nazwisko, wiek dziecka)

 

 

 

 

 

Proszę o uwzględnienie niniejszego oświadczenia przy przyznawaniu wszystkich świadczeń
z których będę korzystać. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu ZFŚS
i jestem świadomy(a) odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy, włącznie
z konsekwencjami wynikającymi z §5 ust.6 Regulaminu. Prawdziwość danych zawartych
w oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu przyznawania świadczeń z ZFŚS.

 

 

 

 

 

 

 

    …….…………………………..

 

(podpis wnioskodawcy)

 

 Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS

 

 

 

 

 

TABELE PROGÓW DOCHODOWYCH I MAKSYMALNYCH DOPŁAT
DO RÓŻNEGO TYPU ŚWIADCZEŃ

 

 

 

 1. Grupy dochodowe

 

Grupa

Dochód brutto na osobę w rodzinie

% kwoty bazowej

I

do 1200zł

100%

II

powyżej 1200zł do 1600zł

90%

III

powyżej 1600zł do 2000zł

85%

IV

powyżej 2000zł

80%

 

 

 

 1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli wypłacane jest proporcjonalnie do czasu pracy
  i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym, do końca sierpnia
  w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w ustawie art. 53 Karty Nauczyciela.

 

 

 

 1. Wczasy turystyczne organizowane we własnym zakresie

 

Grupa

Dochód brutto na osobę w rodzinie

% kwoty bazowej

Maksymalna kwota dofinansowania

 (podawana w  złotych)

 

I

do 1200zł

100%

800

II

powyżej 1200zł do 1600zł

90%

720

III

powyżej 1600zł do 2000zł

85%

680

IV

powyżej 2000zł

80%

640

 

 

 

 1. Wypoczynek w formie zorganizowanej: wycieczki oraz wczasy krajowe i zagraniczne

 

Grupa

Dochód brutto na osobę w rodzinie

% kwoty bazowej

Maksymalna kwota dofinansowania

(podawana w  złotych)

I

do 1200zł

100%

1000

II

powyżej 1200zł do 1600zł

90%

900

III

powyżej 1600zł do 2000zł

85%

850

IV

powyżej 2000zł

80%

800

 

 

 

 1. Finansowanie wycieczek organizowanych przez zakład pracy do kwoty 1300zł/osobę
 2. Dopłaty do wypoczynku letniego lub zimowego dzieci i młodzieży tak na terenie kraju
  i poza jego granicami – wycieczki, kolonie, obozy dla dzieci.;

 

Grupa

Dochód brutto na osobę w rodzinie

% kwoty bazowej

Maksymalna kwota dofinansowania

(podawana w  złotych)

I

do 1200zł

100%

800

II

powyżej 1200zł do 1600zł

90%

720

III

powyżej 1600zł do 2000zł

85%

680

IV

powyżej 2000zł

80%

640

 

 

 

 1. Dofinansowanie zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne;

 

Grupa

Dochód brutto na osobę w rodzinie

% kwoty bazowej

Maksymalna kwota dofinansowania

(podawana w  złotych)

I

do 1200zł

100%

150

II

powyżej 1200zł do 1600zł

90%

135

III

powyżej 1600zł do 2000zł

85%

127

IV

powyżej 2000zł

80%

120

 

 

 

 

 

 1. Zapomogi losowe udzielane w przypadku długotrwałej choroby, indywidualnego zdarzenia losowego;

 

Grupa

Dochód brutto na osobę w rodzinie

% kwoty bazowej

Maksymalna kwota dofinansowania

(podawana w  złotych)

I

do 1200zł

100%

800

II

powyżej 1200zł do 1600zł

90%

720

III

powyżej 1600zł do 2000zł

85%

680

IV

powyżej 2000zł

80%

640

 

 

 

 1. Pomoc materialną – rzeczową lub finansową. Wniosek o tego rodzaju pomoc socjalną, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie jeden raz w roku kalendarzowym;

 

Grupa

Dochód brutto na osobę w rodzinie

% kwoty bazowej

Maksymalna kwota dofinansowania

 (podawana w  złotych)

dla pracowników
i emerytów

dla

członków rodzin

I

do 1200zł

100%

500

300

II

powyżej 1200zł do 1600zł

90%

450

270

III

powyżej 1600zł do 2000zł

85%

425

255

IV

powyżej 2000zł

80%

400

240

 

 

 

 1. Zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe Maksymalna kwota pożyczki – 4000zł

 

  

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu ZFŚS

 

 

 

.................................................

 

      (miejscowość, data)

 

.................................................

 

           (imię i nazwisko)

 

................................................

 

 (zajmowane stanowisko)

 

................................................

 

................................................

 

                   (adres)

 

Pani/Pan* .........................................................

 

           Dyrektor  Przedszkola Samorządowego

 

            w Konstantynowie

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy

 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

 

 

 

Proszę o przyznanie pomocy socjalnej w formie ....................................................................................

 

 

 

……………………………………………………………………………………………….….*)
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola z przeznaczeniem na ....................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

....................................................

 

(data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

Rozpatrzenie wniosku:

 

 1. Przyznano świadczenie pieniężne w wysokości ……………………..., świadczenie rzeczowe w postaci ………………………………………….……………………………………………
 2. Odmówiono przyznania świadczenia z powodu

 

………………………………………………………..………...………………………………

 

………………………………………………..……………….…..……………………………

 

 

 

                                                          

 

 

 

………………………………..                                                        ……………………………..

 

  ( Związki zawodowe )                                                                       ( Dyrektor Przedszkola )

 

 

 

 

 

*) Proszę wskazać odpowiednio rodzaj świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu  ZFŚS

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................

 

(miejscowość, data)

 

.................................................

 

           (imię i nazwisko)

 

................................................

 

 (zajmowane stanowisko)

 

................................................

 

................................................

 

                   (adres)

 

 

 

    Pani/Pan* .........................................................

 

       Dyrektor  Przedszkola Samorządowego

 

                                                                               w Konstantynowie

 

 

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS

 

 

 

Proszę o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie:

 

1. kolonii / obozów,

 

2. „zielonych szkół” organizowanych w okresie trwania roku szkolnego,

 

3. wycieczki szkolnej

 

inne ..........................................................................................................................

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa, dotyczy następujących uprawnionych
do korzystania ze świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS członków mojej rodziny:

 

1. ............................................................................................................................................

 

2. ..........................................................................................................................................

 

3. ..........................................................................................................................................

 

4. ..........................................................................................................................................

 

5. ..........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................

 

(data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS

 

 

 

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(imię i nazwisko i adres osoby uprawnionej)

 

Konstantynów, ..............................................

 

 

 

 

 

Pani/Pan* .........................................................

 

      Dyrektor  Przedszkola Samorządowego

 

                               w Konstantynowie

 

 

 

 

 

PODANIE

 

o przyznanie pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe

 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie pożyczki w wysokości: ....................................................zł

 

słownie ………………………………………………………………………………………….

 

z przeznaczeniem na ....................................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………….…..

 

 

 

   ….....................................................

 

(podpis wnioskodawcy)

 

 

 

                                    

 

 

 

Stwierdza się, że Pan(i) …........................................................................................................

 

Nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

 

Konstantynów, dnia …………………………

 

                                                                                         ….....................................................

 

(podpis osoby upoważnionej)

 

                                                                         

 

 

 

Rozpatrzenie wniosku:

 

 1. Przyznano pożyczkę w wysokości …………………………………………..………….
 2. Odmówiono przyznania pożyczki z powodu ……………………….……………….….

 

………………………………………………………………………………………..…

 

 

 

 

 

……………………………                                                           …………………………….

 

     ( Związki zawodowe )                                                                      ( Dyrektor Przedszkola )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZFŚS

 

 

 

U M O W A

 

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

 

 

 

W dniu ................................................................ pomiędzy Administratorem Funduszu Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie Panem/Panią
……………………………………….……..………………………………………………………

 

a Panem/Panią ....................................................................................................... zwanym dalej pożyczkobiorcą zamieszkałym/łą .....................................................................................................

 

………………………...……………………………………………………………………………

 

pracownikiem/emerytem* Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie została zawarta umowa następującej treści:

 

 

 

§ 1.

 

1.Z zasobów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych została przyznana Panu/Pani pożyczka w wysokości ................................................................................................................

 

słownie zł: ....................................................................................................................................

 

z przeznaczeniem na .................................................................................................................. .

 

2. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 1% od kwoty pożyczki.

 

3. Odsetki od kwoty pożyczki wynoszą .............................. zł.

 

4. Kwota udzielonej pożyczki zostanie wypłacona pracownikowi w kasie Urzędu Gminy w Konstantynowie* lub przelana na konto wskazane przez pożyczkobiorcę* :

 

…………………………………………………………………………………………….…….

 

( numer rachunku bankowego)

 

…………………………………………………………………………………………….…….

 

§ 2.

 

Przyznana kwota pożyczki podlega spłacie w całości wraz z odsetkami w okresie ................. miesięcy począwszy od miesiąca .......................................... w ratach miesięcznych ……………………………………………………...........................................................................

 

( ilość rat x wysokość raty)

 

 

 

§ 3.

 

Pożyczkobiorca pracujący upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz
z odsetkami z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. Emeryci i renciści wpłacają ustalone raty pożyczek na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 

Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie Nr 45 8034 0001 0000 0778 2000 0030 

 

 

 

§ 4.

 

Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika, o ile pracodawca nie określi inaczej.

 

 

 

§ 5.

 

W razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy spłata pożyczki następuje na warunkach ustalonych w umowie

 

 

 

§ 6.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

§ 7.

 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Pożyczkobiorca, Przedszkole, księgowość Przedszkola.

 

 

 

Zobowiązanie poręczycieli

 

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę wyrażam zgodę na pokrycie należnej kwoty pożyczki wraz z odsetkami
z moich wynagrodzeń.

 

 

 

 

Pan/i ................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym /innym dokumentem ………………..……….

Seria ………..…..… Nr .................................

wyd. przez .......................................................

zam. .................................................................

miejsce pracy ...................................................

.........................................................................

 

 

......................................................

            /podpis poręczyciela/

 

Pan/i ................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym /innym dokumentem ………………..……….

Seria ………..…..… Nr .................................

wyd. przez .......................................................

zam. .................................................................

miejsce pracy ...................................................

.........................................................................

 

 

......................................................

          /podpis poręczyciela/

 

 

 

 

 

Stwierdzam własnoręczność

 

 podpisów poręczycieli

 

 

 

 

 

 

 

.................................................

 

                 /podpis/

 

................................................................

 

/podpis pożyczkobiorcy/

 

 

 

 

 

* - niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych
z przyznawanym świadczeniem z ZFŚS.

 

 

 

 

 

........................................................................................

 

 

 

........................................................................................

 

                         /podpisy poręczycieli/

 

........................................................

 

/podpis pożyczkobiorcy/